Subscribe
to our newsletter

and select which news you want to receive

Daar is meer aan meting as wat produsente dink

Verskeie faktore kan ‘n invloed op die meting van parameters soos GDT en voeromset hê en dit sal produsente baat om dit versigtig en noukeurig te bestuur. Dít is die boodskap van Reon Oosthuizen, bestuurder Kanhym se Middelburg varkeenheid.Groei word gemeet as toename in kilogramme per dag en daar moet in gedagte gehou word dat die akkuraatheid van IN en UIT gewigte baie belangrik is. Wat metingsisteme betref, sluit voorbereiding, die keuse van die groep varke (bevolkingsgrootte en tydperk), data vorms-indeling, daaglikse rekordhouding, gerekenariseerde formules, akkuraatheid (skale), doelwitstelling en omgewingsomstandighede in lyn met doelwit, in.
Teikens
Teikens kan histories, volgens die bedryf se norme, of persoonlike doelwitte wees. Inligting moet gebruik word om vergelykings te tref, nie net histories nie, maar ook wat betref die verlangde resultate.
Wanneer produsente probleemgebiede probeer bepaal, moet daar gekyk word na watter faktore ‘n rol gespeel het. Daarom is dit belangrik dat alle faktore aangeteken sal word. Dit sluit in voer-aflewerings, rantsoen-verandering, toesig oor voerbakke, verandering in seisoene en die arbeidsklimaat op die plaas.
Probleme kan uitgeskakel word deur behoorlik voorafopgestelde prosedures wat nie net onder streng toesig en kontrole moet plaasvind nie, maar ook aangeteken moet word. Indien moontlik moet voer vooraf in sakke verkry word en individuele oorplaatjies moet aan varke gegee word. Gereelde metings, steekproewe en opvolg van proewe is ook noodsaaklik.
Dit is belangrik om inligting reg aan te wend. Veranderinge moet om die regte redes gedoen word, veral waar dit oor werksprosedures gaan. Skakel eerder die oorsaak van die probleme uit en moenie huiwer om die hulp van ‘n konsultant in te roep en ook verdere metings te doen nie.
By die groeikudde is voeromset die belangrikste aanwyser van koste per eenheid asook van wins. ‘n Vergelyking in doeltreffendhede tussen produseerders is onrealisties as voerkostes nie bekend is nie.
Eindpunt
Die probleem met die meting van groeivarke is dat daar nie altyd ‘n vasgestelde eindpunt is nie. Die populasie is ook gedurig aan die verander. Variasie in massa is die oorsaak dat daar uit meer as een huis bemark word. Dit is dus die beste as meting met kleiner, ewekansig geselekteerde groepe, oor korter tydperke gedoen word. Hier speel oorplaatjies en nommers plus varkdae, personeel en bestuur sowel as kontrole ‘n groot rol.
Omgewingsbeheer is ‘n wye begrip. Waar sisteme reeds bestaan, moet dit in goeie werking gehou en gereeld hersien word. Omgewing sluit in temperatuur, ventilasie, beskikbaarheid van water, voertoegang, higiëne, vervangingstempo en “R&M” in.
Aksies wat gevolg kan word, sluit in R&M, behoorlike prosedures, voorkomende optrede, opleiding van personeel, roetinebesoeke, oplet na varkgedrag, beplanning, toesig oor werk tydens naweke, die voorsiening van benodighede aan werkers asook die regte voer.
Bestuursfoute
Daar is algemene bestuursfoute wat dikwels gemaak word. Hou die volgende in gedagte:

 • Moet nooit aanvaar alles is reg nie.
 • Moet nooit onbetrokke wees nie.
 • Moet nooit aanvaar dat alle opdragte presies uitgevoer word nie.
 • Maak self seker.
 • Verskaf verstaanbare en volledige prosedures en reëls.
 • Maak seker jy word verstaan.
 • Neem mense in diens wat belangstel en trots is.
 • Behandel werknemers met respek.
 • Deurlopende opleiding moet gedoen word.
 • Gee erkening.
 • Haal slegte invloede uit.

Fabriek
As produsente ekonomies wil produseer, moet hulle aan hul besigheid as ‘n varkvleis-fabriek dink. Die hoof-grondstof is mielies en voer beslaan 66% van die totale koste om ‘n vark te produseer.
Groeivarke gebruik tussen 70% en 75% van alle voer, dus is die prys van voer van kardinale belang. Ander faktore wat in ag geneem moet word, is genetika, arbeidskoste, vermorsing, bemarkingsgewig en voeromset en ander produksiekoste.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin